Програмни модули на ОСА 2.0

 1. Системни
 • Преизчисляване  на салда;
 • Пакетиране;
 • Повредени документи;
 • Импорт от ОСА;
 • Откриване на нова отчетна година;
 • Прехвърляне на салда;

2. Сметкоплан

 • Редакция на сметкоплан;
 • Редакция на партиди;
 • Въвеждане на начални салда;
 • Въвеждане на салда по фактури;
 • Сметкоплан от друга фирма;

3. Документи:

 • Първични документи – с две подменюта:
 • въвеждане
 • преглед;
 • Вторични документи:
 • Закриване на сметка по дебита;
 • Закриване на сметка по кредита;
 • Разпределяне на разходи по доставки;
 • Разпределение на разходи на база салда;
 • Разпределение на дебитни обороти от 61 към група 70щ
 • Разпределение на дебитни обороти от 61 към група 61 ;
 • Себестойност;
 • Приключване на синтетични сметки;
 • ДДС протокол за туристически услуги;
 • Преоценка на валута:
   • Активи – парични сметки;
   • Сметки за вземания и задължения;
 • Калкулация на продукция:
   • Въвеждане на данни за  калкулация;
   • Генериране на калкулация;
 • Свързване с външни данни:
   • Импорт от исконт;
   • Импорт от Ем систем;
   • Импорт от конто МС;
   • Импорт от интернет банкиране;
   • Импорт от Стил Ем Софт;

3. Справки:

 • Справки по сметка:
   • Справка за сметка;
   • Извлечение за обороти на сметка;
   • Извлечение за салда на сметка;
   • Справка за разчетна сметка;
   • Справка за кореспонденция;
   • Справка за аналитично ниво;
   • Справка за произволна аналитичност;
   • Справка за сметка по фактури;
 • Валутни справки:
   • Валутна справка за сметка;
   • Извлечение за салда на валутна сметка;
   • Справка за тип валута;
 • Други справки:
   • Справка по документи;
   • Списък за инвентаризация;
   • Обобщени обороти за групи сметки;
   • Справка за втора мярка;
   • Писма за потвърждаване на салда;
   • Справка оборот - предходни периоди;
   • Справка движение по сметки;
   • Разширена справка по документи;
   • Справка при промяна метода на оценка;

4. Отчети:

 • Оборотна ведомост;
 • ГФО:
   • Баланс;
   • ОПР;
   • ОПП
   • ОСК
 • Аналитична оборотна ведомост;
 • Главна книга;
 • Резултати от дейността;

5. ДДС:

 • Разлики при начислен ДДС;
 • Дневници за ДДС;
 • Дневници за ДДС произволен период – за одит;
 • ДДС изход на магнитен носител;
 • Справка декларация;
 • Изчисление на годишна корекция;
 • VIES декларация

6. Номенклатури:

 • Типове документи;
 • Валути;
 • Отношение с ДДС;
 • Папки;
 • Контрагенти;
 • Модели на осчетоводяване;
 • Автоматични контировки 60-та група на 61-ва група;
 • Счетоводни сметки – IBAN (за банкиране);

7. Настройки:

 • Системни настройки;
 • Бърз достъп;
 • Настройки на ГФО:
  • Баланс;
  • ОПР;
  • ОПП
  • ОСК
 • Осчетоводяване на фактури;
 • 8. Фактури:

 • Нов документ:

   • Фактура;
   • Дебитно известие;
   • Кредитно известие;
   • Протокол;
   • Проформа фактура;
   • Фактура ГТО;
   • Приходен касов ордер;
   • Разходен касов ордер;
  • Преглед и справки;
  • Осчетоводяване;
  • Номенклатури:
   • Мерки;
   • Банкови сметки;
   • Дейности;
   • Видове плащания;

   9. Дълготрайни активи:

  • Активи:
   • Въвеждане;
   • Преглед;
   • Отписване;
   • Актове за отписване;
 • Справки:
 • За движение:
   • Въведени;
   • Отписани;
   • Инвентарна книга;
 • Счетоводен план:
   • Подробен;
   • Обобщен;
   • Справка за движение  на активи;
 • Справки свързани с ДАП:
   • Данъчен амортизационен план;
   • Справка за активите отписани от ДАП;
   • Отписани от ДАП, съществуващи в САП;
   • Отписани от САП, съществуващи в ДАП;
   • Справка за данъчната декларация;
 • Номенклатури:
   • Документи;
   • МОЛ;
   • Обекти за амортизация;
   • Местонахождение;
   • Данъчна категория;
 • Импорт от ОСА;
 • Осчетоводяване;

  10. Помощ:

 • за клиенти на предишни версии - упътване за трансфер на данни от ОСА версия 1.54 към 2.00
 • за нови клиенти - упътване за откриване на нова фирма в ОСА 2.0 за първи път;
 • за всички клиенти - помощ за меню ”Документи” –”първични документи”;
 • Помощ за меню ”Сметкоплан”;
 • Помощ за меню ”Системни”;
 • Минимални технически изисквания;
 • Упътване за  модул ”Фактури” и осчетоводяване.
 •