Какви възможности предлага софтуерът за мислещи счетоводители ОСА 2.0

Система за автоматизиране на дейностите по счетоводно отчитане на фирми и предприятия. Подходяща е за отчитане на всякакъв вид дейност и мащаби на фирмата. Особено удобна е за счетоводни къщи и счетоводители, обслужващи много фирми. Позволява работа от всяка точка на света, независимо от платформата, т.е. работи на всякакви устройства – с MS Windows, MAC Os, Android, Linux и т.н. Нужен е единствено уеб браузър Mozilla или Chrome, както и интернет връзка.
Програмният продукт е УЕБ базиран и използва криптирана SSL връзка. Правят се архиви на всеки 3 часа едновременно на два географски независими бекъп сървъри, като единият е извън страната. Работният ни сървър е мощен SSD Сървър с Intel Xeon 3.4GHz+ с гигабитова свързаност, разположен във VPS Datacenter клас Tier 3+ със 99.99% Uptime, двойно резервирана мрежа, както и A и B дизелови генератори. Достъпен е от всяко кътче на планетата, нужна е единствено интернет връзка. Водещо е работното място. Продуктът може да обслужва една или много фирми, като потребителят може да работи с неограничен брой фирми от много работни места.  Достатъчно е да заяви достъпа, който иска при регистрацията си. Определящ е броят работни места, които ще се логват едновременно. Препоръчваме използването на безплатните браузъри Chrome и Firefox за най-плавна работа със счетоводната система ОСА 2.0.
Системата е изградена на база вход на данни от първичните счетоводни документи. Издадените от модул „Фактури” документи се осчетоводяват автоматично в модул „Счетоводство”. Веднъж въведена в модул „Счетоводство” информацията автоматично се прехвърля по всички ангажирани аналитични партиди, счетоводни сметки, като служи и за изготвяне на необходимите документи по ЗДДС. Могат да се ползват модели на документи, които често се повтарят като вид и съдържание.
Софтуерът работи в паралелни периоди. Това означава, че във въвежданата счетоводна информация, водещ признак е датата на издаване на първичния документ. Могат да бъдат въвеждани едновременно документи например за месец март и за месец април, като всеки от тях се отразява в съответния месец.
Всеки въведен първичен документ, контировка, аналитична партида и сума отразена в него може да се коригира незабавно, без допълнителни сторнировъчни операции.
Програмният продукт е предназначен за счетоводители, но с него могат да работят и неспециалисти с помощта на т.нар. "Модели на документи".
Модули:
Основните модули са „Счетоводство”,  „Дълготрайни активи” и „Фактуриране”. Разработва се и модул „Статистика”.  Модулите работят както самостоятелно, така и в комплект.  Веднъж създадена, информацията се ползва многократно. Създадената от модули „Дълготрайни активи” и „Фактуриране” информация служи за автоматично осчетоводяване в модул „Счетоводство”.
Процесите на счетоводното приключване са автоматизирани до ниво, което всеки мислещ счетоводител  може да развие като полезна практика. Процесите на детайлизиране или обобщаване на информацията зависят изцяло от познанията и желанието на потребителя.
Част от счетоводния модул са така наречените "Вторични документи": Служат за автоматизиране на счетоводното приключване, както и за автоматизиране на процесите по изготвяне на фактическа себестойност и различни видове разпределяния чрез:
- Автоматично закриване на сметки по дебита и по кредита;
- Автоматично разпределение на общи доставни разходи;
- Преоценка на валута;
- Инвентаризация и обезценка на материални запаси;
- Фактическа себестойност.
Модул "Втори език": Интерфейс на английски. Предстои добавянето и на турски, румънски и гръцки езици.

Програмният продукт предлага възможност за файлов експорт – извеждане на програмните данни в различни файлови формати като Microsoft Excel, тхт, HTML, pdf и др. Има възможност и за файлов импорт – за въвеждане на данни от други програми – например извлечения от банки или данни от складови програми, софтуери за бензиностанции и хотели и др. Разработен е и специален филтър за импорт на всички данни от старите версии на ОСА Счетоводство, работещи под Уиндоус

Чрез обединяване на основните дейности в счетоводството на малко или средно предприятие в единна система, софтуерът ОСА 2.0 позволява автоматизиране :

  • от издаването на фактури от името на предприятието, през тяхното осчетоводяване, без да се преписват отново;
  • въвеждане на дълготрайни активи в модул "ДА", амортизирането им и извеждането им от предприятието чрез автоматичното им осчетоводяване в модул ”Счетоводство”;
  • позволява автоматичното четене на фактури и документи, издадени от други софтуерни системи – фактури, банкови извлечения, документи от софтуер за заплати; Има пряка връзка със софтуера за ЛС и ТРЗ "Стил" на ЕмСофт.
  • позволява веднъж въведена информация да се ползва многократно и за други цели;
  • позволява ползването на вторични документи при разпределяне на разходи, при формиране на калкулации за производство и/или зписване на материали, при разпределяне на разходи, при закриване на счетоводни сметки и др.

Всеки потребител сам създава индивидуален сметкоплан, като ползва (чрез редакция на вече заложения – добавяне, триене, промяна на съществуваща сметка, включително възможност за разширяване с подсметки и/или номенклатури към тях) вградения такъв с всички счетоводни сметки, включително номенклатури за наблюдаване на различни нива на информацията.

Основен принцип на софтуера е веднъж въведена, информация в някой от модулите да се използва многократно. Това дава възможност за:

  • съкращаване на работното време за въвеждане на информацията
  • избягване на грешки при повторно въвеждане на информацията
  • търсене във всякакви разрези – на ниво документ, дата, контрагент
  • информация за текущото финансово състояние на предприятието към всеки момент на обобщено или подробно ниво

Всички генерирани справки могат да се извеждат в Ексел или Акробат и да се записват на външен носител.

Системата е чудесен инструмент за облекчаване работата на счетоводителите и извеждане на полезна информация за съответния бизнес в малкото или средно предприятие. И най-важното, веднъж настроена според индивидуалните нужди  на клиента с минимум усилия се постига максимален резултат.