1. Специализирана помощ в резултат на грешки на клиента. Грешките могат да бъдат в неправилно ползван софтуер или в неправилно ползвана счетоводна и данъчна методология. Отстраняването на такива грешки не влиза в цената на годишния абонамент. Заплаща се от клиента  срещу редовно издадена фактура. Базата за заплащане е употребеното време от съответните специалисти на фирмата. Цената на 1 час е 40 лева. Специализиран софтуер следи за употребеното време.

 2. Създаване на счетоводна методология, специфична за клиента, вкрлючително разбаротване на счетоводна политика, Наредба за документооборота, наредба за извършване на инвентаризации и др. Вътрешни нормативни актове. Разработването става с писмена заявка от клиента, в която се описва дейността, за която се изисква такава методология, срокът и участието на клиента. Разработката е конкретна за всеки клиент и се прави след подписване на писмен договор. Заплащането става в срокове и е според уговорената цена в договора.

 3. Консултации по счетоводни и методологични казуси на клиента. Консултацията става на база писмена или устна зяавка на фирмените имейли и телефони. За консултации, които изискват писмен отговор необходимото време за отговор е поне един ден и зависи от поставения казус.

 4. Консултации по данъчни казуси.  Консултацията става на база писмена или устна зяавка на фирмените имейли и телефони. За консултации, които изискват писмен отговор необходимото време за отговор е поне един ден и зависи от поставения данъчен казус.

 5. Обучение по приложимото счетоводно и данъчно законодателство. Обучението става по програма, разработена от фирмата.  Обучението може да се провежда в офиса на фирмата когато кандидатите са до 6 човека и в зала, наета от фирмата за кандидати над 20 човека. Обучение може да се провежда и на място по зявака на клиентите и по предварително съгласувана програма.

 6. Разработване на писмена защита при съставени данъчни ревизионни актове.  Разработването на писмената защита става на база договаряне и срещу предоставени документи на клиента, отнасящи се до съставените ревизионни актове.

 7. Водене на счетоводстово на фирми. Текущото счетоводно обслужване става на база подписан писмен договор с клиента. Заплащането е според големината на фирмата и създавания от нея счетоводен документооборот. Счетоводната методология на клиента  се уточнява и разработва от фирмата с активното участие на клиента. Заплащането е текущо за всеки месец. За годишното приключване се дължи една месечна вноска.

 8. Съставяне на Годишни данъчни декларации на физически лица. Съставянето на ГДД се извършва по предварително дадени от клиента документи за получени доходи за съответната отчетна година. Цената на услугата е по договаряне, но не по-малко от 50 лева на декларация.

 9. Публикуване на ГФО 2016 в наш електронен регистър. Според Закона за счетоводството, в сила от 1.01.2016г.:
  "Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:
  1. всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;
  2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година;
  3. останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни на следващата година."
  Единственото условие е субектът да е активен (незакрит), независимо от това дали има дейност за отчетния период.
  Изпратете ни отчета на имейл office@compassbg.net независимо в какъв формат и ние ще го публикуваме в срок от 2 часа в работните дни. Фактурата, която ще ви издадем можете да платите до 14 дни след това. Цената на услугата е 20 лева без ДДС.